Risico Inventarisatie & Evaluatie

Sinds de invoering van de Arbowet is ieder bedrijf verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) uit te voeren. Bij een basis RI&E wordt globaal gekeken naar de aanwezige risico’s. Deze zijn gerelateerd aan de activiteiten die een organisatie uitvoert en aan de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Naar aanleiding van de RI&E wordt een rapportage opgesteld. Daarbij hoort een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen er nodig zijn en op welke termijn de risico’s gereduceerd of geëlimineerd kunnen worden. Dit gebeurt op basis van prioriteit. Daarnaast wordt aangegeven welke aanvullende onderzoeken eventueel noodzakelijk zijn. Uiteraard worden de specifieke bevindingen en aanbevelingen met u besproken.

Aansluitend kan, voor zover noodzakelijk en verplicht, ondersteuning gegeven worden bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E. Aan de hand van de restrisico’s kan uw BHV-organisatie worden ingericht.